Algemene voorwaarden N4MB3RS B.V.

Kamer van Koophandel nummer 83061444

Definities

Voor deze algemene voorwaarden hanteren wij, N4MB3RS B.V., de volgende definities:

Diensten Alle diensten die N4MB3RS levert op basis van een opdrachtovereenkomst.
Externe partij(en) Een natuurlijke- of rechtspersoon afkomstig uit het netwerk van N4MB3RS waarmee N4MB3RS ten behoeve van haar Diensten voor Opdrachtgever onderhandelt dan wel aan Opdrachtgever introduceert.
Opdrachtgever Zowel natuurlijke als rechtspersonen die N4MB3RS verzoeken een offerte uit te brengen en/of een opdrachtovereenkomst met N4MB3RS hebben gesloten.
N4MB3RS / Opdrachtnemer N4MB3RS B.V., gevestigd te Utrechtseweg 129 (3818 ED) te Amersfoort, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83061444.

Artikel 1: Toepasselijkheid

Aan N4MB3RS verstrekte opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Aanvaarding door N4MB3RS van een aanbod van Opdrachtgever waarbij wordt verwezen naar door deze opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden omvat nadrukkelijk niet de aanvaarding van deze voorwaarden van Opdrachtgever.

Artikel 2: Offertes en totstandkoming opdrachten

 1. Alle offertes en aanbiedingen van N4MB3RS, zowel mondeling, schriftelijk of elektronisch, hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij N4MB3RS uitdrukkelijk de vrijblijvendheid van de offerte heeft vermeld.
 2. Indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat offertes en aanbiedingen, dan wel een onderdeel ervan, een kennelijke vergissing of typefout bevat, kan opdrachtnemer niet aan haar offertes en aanbiedingen worden gehouden;
 3. Offertes en aanbiedingen van N4MB3RS zijn steeds gebaseerd op informatie zoals verstrekt door Opdrachtgever. Opdrachtgever garandeert dat deze informatie juist is.
 4. In het geval van onjuiste informatie of benodigd meerwerk is N4MB3RS gerechtigd een aangepaste factuur te sturen.
 5. Een overeenkomst met N4MB3RS komt tot stand door een tijdig ondertekende schriftelijke bevestiging van Opdrachtgever.

Artikel 3: Opdracht

 1. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door N4MB3RS. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW zijn niet van toepassing op door of namens N4MB3RS aanvaarde opdrachten. N4MB3RS behoudt zich het recht voor om de werkzaamheden in voorkomend geval (gedeeltelijk) te doen uitvoeren door andere (financiële) adviseurs.
 2. Opdrachtgever kan binnen vijf werkdagen schriftelijk bezwaar maken tegen aanvullende werkzaamheden of wijzigingen in de opdracht. Aanvullende werkzaamheden of wijzigingen in de opdracht zijn geldig als ze schriftelijk zijn bevestigd door beide partijen en wanneer de Opdrachtgever geen bezwaar heeft gemaakt.
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om direct contact op te nemen met Externe partijen, tenzij onderling anders overeen is gekomen.
 4. Alle door N4MB3RS verstrekte documenten en producten, zoals rapportages, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, analyses, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van N4MB3RS worden verveelvoudigd, gewijzigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht.

Artikel 4: Prijzen en tarieven

 1. Opdrachten worden verricht op basis van een vast uurtarief of een fixed fee en/of een succes fee.
 2. Alle prijzen en tarieven zoals gecommuniceerd door N4MB3RS zijn exclusief btw en overige belastingen, taksen en/of heffingen die (mogelijk) worden geheven.
 3. De gehanteerde tarieven van N4MB3RS zijn afhankelijk van de Diensten die de Opdrachtgever afneemt en staan daarom in de offerte.
 4. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd tot verhoging van een vast uurtarief of fixed fee als gevolg van veranderingen op het niveau van lonen en kosten, na een periode van een jaar na offerte. Opdrachtnemer zal opdrachtgever hierover schriftelijk informeren.
 5. Een succes fee is geldig indien gedurende en maximaal twee jaar na beëindiging van de opdracht een succesvolle transactie tot stand is gekomen tussen Opdrachtgever en een Externe partij.
 6. Een succesvolle transactie betreft in dit verband (i) de aan- of verkoop van (een gedeelte van) een onderneming, (ii) een fusie (iii) een aandelentransactie, activa & passiva-transactie en management buy-in of buy-out.
 7. Onder transactiewaarde wordt begrepen de totale (contante) waarde van alle betalingen (contant, op termijn, of op andere wijze) gedaan door de koper inclusief alle uitgestelde betalingen plus het nettobedrag van de door de koper (contant, op termijn, of op andere wijze) overgenomen / gefinancierde aandeelhoudersleningen (rentedragend en renteloos). Een dividend dat in dat kader aan verkoper wordt toegerekend valt eveneens onder de transactiewaarde. Bij het vaststellen van de waarde van de niet-contante betalingen zal de “fair market value” gelden, tenzij andere criteria beschikbaar zijn (zoals de waarde van de aandelen). In het geval de koper substantieel minder dan (nagenoeg) de gehele eigendom of minder dan alle activa in de eerste transactie verkrijgt en delen koopt in opvolgende transacties (daarbij optierechten uitoefenend of op andere wijze) dan zal de waarde van die opvolgende transacties vallen onder de Transactiewaarde.

Artikel 5: Betaling

 1. De werkzaamheden van N4MB3RS worden – tenzij anders overeengekomen – maandelijks aan Opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen.
 2. Indien Opdrachtgever deze betalingstermijn ongebruikt laat verstrijken, zal N4MB3RS Opdrachtgever eenmalig een betalingsherinnering sturen, die kwalificeert als ingebrekestelling. Daarbij zal N4MB3RS Opdrachtgever een nieuwe redelijke termijn bieden om over te gaan tot betaling. Die redelijke termijn bedraagt altijd 10 dagen. Na het verstrijken van deze dagen, verkeert Opdrachtgever in verzuim.
 3. Bij het intreden van verzuim is N4MB3RS gerechtigd de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen. Indien Opdrachtgever in verzuim is met de voldoening van een opeisbaar bedrag, maakt N4MB3RS daarnaast aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Betaling geschiedt in euro’s.

Artikel 6: Beëindiging

In het geval dat:

 • Opdrachtgever haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt; of
 • het faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever wordt aangegeven door Opdrachtgever of aangevraagd wordt door één of meerdere van de schuldeisers van Opdrachtgever, of de Opdrachtgever wordt toegelaten tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen of de Wet homologatie onderhands akkoord;

heeft N4MB3RS het recht de overeenkomst(en) zonder voorafgaande ingebrekestelling naar haar keuze te beëindigen (door middel van (gedeeltelijke) opzegging of ontbinding), zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd hetgeen N4MB3RS rechtens toekomt.

Artikel 7: Klachten

 1. Opdrachtgever is gehouden om na afronding van de geleverde Diensten, het geleverde te onderzoeken op eventuele gebreken.
 2. Opdrachtgever moet binnen redelijke termijn nadat hij een gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, schriftelijk zijn klacht melden aan N4MB3RS. Eén jaar na mogelijke ontdekking wordt geacht een redelijke termijn te zijn.
 3. Indien Opdrachtgever niet tijdig klaagt, heeft Opdrachtgever niet voldaan aan haar klachtplicht en leidt dit tot verval van haar vorderingsrecht(en).

Artikel 8: Aansprakelijkheid

 1. N4MB3RS is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden (waaronder mede begrepen onder-opdrachtnemers). N4MB3RS is door Opdrachtgever gemachtigd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden te aanvaarden namens Opdrachtgever. Eventuele derden kunnen, naast N4MB3RS, een beroep doen op deze algemene voorwaarden, waarbij de bepalingen die voor N4MB3RS gelden eveneens voor hen gelden. Het voormelde geldt eveneens voor (rechts)personen die (al dan niet middellijk) op andere wijze bij of voor N4MB3RS werkzaamheden verrichten.
 2. De contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van N4MB3RS voor schade, voortvloeiend uit of verband houdend met de uitvoering van opdrachten en eventuele tekortkomingen daarbij, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval zal worden uitgekeerd door de door N4MB3RS gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het eigen risico van N4MB3RS op grond van de polisvoorwaarden van deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering. N4MB3RS heeft daartoe bij een gerenommeerde verzekeringsmaatschappij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering gesloten met een verzekerd bedrag van €1.000.000,- (zegge: één miljoen euro) per aanspraak. Een afschrift van de verzekeringspolis ligt op uw verzoek ter inzage bij N4MB3RS op kantoor.
 3. Indien de vorenbedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering niet zal uitkeren is contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van N4MB3RS voor schade, voortvloeiend uit of verband houdend met de uitvoering van opdrachten en eventuele tekortkomingen daarbij, beperkt tot €15.000,- (zegge: vijftien duizend euro) per aanspraak. De uitvoering van verstrekte opdrachten door N4MB3RS geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor Opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen enkel recht ontlenen.

Artikel 9: Intellectueel eigendom

De uit de overeenkomst met N4MB3RS voortvloeiende rechten van intellectueel eigendom worden en blijven intellectueel eigendom van N4MB3RS.

Artikel 10: Privacy

 1. N4MB3RS spant zich in om de bij haar aanwezige persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679. Meer informatie over de wijze waarop N4MB3RS omgaat met persoonsgegevens is opgenomen in de privacyverklaring van N4MB3RS, te raadplegen via n4mb3rs.nl.
 2. Door het aangaan van een overeenkomst met opdrachtgever wordt aan opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.

Artikel 11: Recht

Alle bestaande en toekomstige rechtsverhoudingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn uitsluitend aan Nederlands recht onderworpen. Eventuele geschillen zullen in eerste aanleg worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.